REGULAMIN

Szanowni Klienci!

Na wyciągach, stokach i nartostradach nazbyt często spotykamy ludzi zachowujących się w sposób świadczący o kompletnej beztrosce, nieświadomości lub po prostu braku dobrego wychowania. Cynicy i złośliwcy twierdzą, iż przepisy wymyślono po to, by je omijać. Te same osoby jednak podnoszą niebywały wrzask, kiedy na skutek ich nieprzestrzegania przez innych, oni sami mogą być narażeni na szkodę czy niebezpieczeństwo. Znajomość regulaminów korzystania z wyciągów (rożnych dla każdego typu), jak również narciarskiego „savoir – vivr’u” może wyeliminować wiele konfliktów i pomyłek sytuacyjnych, a tym samym przyczyni się do podniesienia kultury na trasach narciarskich oraz w oczekiwaniu na wjazd wyciągiem.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunki przewozu zawarte w „Ramowym Regulaminie Skiarena Szrenica” są częścią składową umowy przewozu. Dotyczą one przewozu osób i przedmiotów oraz sposobu zachowania się na terenie kolei linowych, wyciągów narciarskich i na trasach narciarskich.
 2. Spełnienie umowy o przewozie, a tym samym skuteczność niniejszych warunków przewozu, rozpoczyna się wraz z wejściem, a kończy z opuszczeniem urządzeń transportu linowego przeznaczonych do ich eksploatacji.
 3. Przejazdy krzesełkowymi kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi (zwanymi w dalszej części regulaminu urządzeniami transportu linowego) ośrodka narciarskiego Skiarena Szrenica możliwe są wyłącznie na podstawie elektronicznych karnetów zbliżeniowych lub na innych transponderach firmy SKIDATA służących do pobierania opłat i kontroli, zwanych w dalszej części regulaminu karnetami. Zasady nabywania oraz korzystania z karnetu określone są w § 2 niniejszego regulaminu.
 4. Wejście na teren ośrodka narciarskiego Skiarena Szrenica, a także posługiwanie się karnetem jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz innymi regulaminami obowiązującymi na terenie ośrodka i akceptacją ich postanowień
 5. Osoby korzystające z usług urządzeń transportu linowego oraz osoby przebywające na obszarze działalności Skiarena Szrenica, których właścicielem jest Sudety Lift Sp. z o.o., zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem a ponadto do zachowania należytej ostrożności i postępowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu oraz zdrowiu i życiu.
 6. Wszystkie osoby przebywające na terenie stacji narciarskiej obowiązane są bezwzględnie przestrzegać przeznaczonych dla pasażerów: zakazów, nakazów i wskazówek, które są uwidocznione na znakach oraz tablicach z symbolami-piktogramami a także zakazów, nakazów i wskazówek wyrażonych ustnie przez obsługę stacji narciarskiej.
 7. Osoby przebywające na stacji narciarskiej odpowiedzialne są nie tylko za własne zachowanie oraz małoletnich dzieci będących pod ich opieką, lecz również za działanie sprzętu sportowego w tym narciarskiego i snowboardowego, którego używają.
 8. Za ratownictwo oraz dbanie o bezpieczeństwo na terenie stacji narciarskiej Skiarena Szrenica zarządzanym przez spółkę Sudety Lift Sp. z o.o. odpowiedzialne jest w sezonie letnim Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Karkonoska a w sezonie zimowym Karkonoska Grupa Ratownictwa Specjalistycznego na podstawie podpisanej umowy.

§2 REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETU

 1. KASY
  1. Karnety można nabywać wyłącznie w kasach spółki Sudety Lift. Za karnety magnetyczne zbliżeniowe (free hands) pobiera się kaucję zwrotną.
  2. Karnety są własnością spółki Sudety Lift. W kasach oraz w punktach gastronomicznych przy dolnej stacji wyciągu na Szrenicę można otrzymać zwrot kaucji za jednoczesnym zwrotem karty.
  3. Faktury VAT, za nabyte uprawnienia do przejazdów kolejami i wyciągami – można uzyskać jedynie na podstawie paragonu w kasach, w których karnet został zakupiony.
  4. W kasach można płacić kartami płatniczymi lub gotówką w walucie złoty polski.
 2. RODZAJE KARNETÓW – SYSTEM POBIERANIA OPŁAT
  1. System pobierania opłat obowiązujący w ośrodku stacji narciarskiej Skiarena Szrenica umożliwia korzystanie z kolei i wyciągów poprzez zakup karnetu terminowego, lub jednorazowego uprawniającego do korzystania z kolei i wyciągów w określonym na karnecie przedziale czasu lub ilości przejazdów.
  2. Karnety terminowe upoważniają do korzystania, w okresie ich obowiązywania, z nieograniczonej ilości przejazdów. Informacja o terminie ważności karnetu pojawia się na wyświetlaczu czytnika bramki, oraz jest wydrukowana na karnecie podczas sprzedaży dokonanej w kasach ośrodka.
  3. Karnet terminowy jest personalizowany w momencie pierwszego zbliżenia do czytnika bramki w okresie obowiązywania karnetu.
  4. Jedyną osobą uprawnioną do korzystania z karnetu terminowego w okresie jego obowiązywania jest osoba, która dokonała personalizacji karnetu.
  5. Nie ma możliwości zamiany, przedłużenia, lub przesunięcia okresu ważności karnetu.
  6. Uprawnienia terminowe nabyte wraz z karnetem nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków wskazanych w §2 ust. 4 pkt 2.
  7. Każdorazowo przy wydawaniu karnetu terminowego pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10 zł za karnet. Kaucja nie podlega zwrotowi w wypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karnetu.
 3. KORZYSTANIE Z BRAMEK SKIDATA
  1. Karnet należy włożyć do kieszeni umiejscowionej po lewej stronie ubioru – w kieszeni na lewej piersi, na lewym ramieniu lub udzie.
  2. Przedmioty mogące zakłócać odczyt karnetu, (np. telefony komórkowe, kluczyki samochodowe, karty płatnicze i kredytowe i.t.p.) należy umieścić po prawej stronie ubioru.
  3. W czasie korzystania z bramek należy posiadać przy sobie tylko jeden karnet. Stacja narciarska nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania tego nakazu.
  4. W polu oddziaływania anteny bramki należy pozostać, aż do momentu, kiedy czytnik potwierdzi termin obowiązywania uprawnień.
  5. Potwierdzenie uprawnienia do przejścia przez bramkę i odczytania karnetu zostanie zasygnalizowane odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu czytnika i zapaleniem się zielonego światła na obudowie bramki.
  6. Zapalenie się czerwonego światła sygnalizacyjnego na obudowie bramki oznacza zakaz przejścia przez bramkę. Reklamację w przypadku bezpodstawności odmowy udzielenia przejścia należy zgłosić personelowi okazując jednocześnie karnet.
  7. Po przejściu przez bramkę na podstawie karnetu terminowego, automatycznie uruchamia się czasowa blokada karnetu, uniemożliwiająca korzystanie z tego samego karnetu kolejnym osobom.
  8. Prosimy o zwracanie uwagi na sygnały dźwiękowe i komunikaty wyświetlane na ekranie czytnika bramki.
 4. REKLAMACJE I ZWROTY
  1. Złe warunki narciarskie i atmosferyczne, oraz znaczna frekwencja na kolejach i wyciągach nie stanowią podstawy do częściowego zwrotu należności za karnet terminowy.
  2. Zwrot niewykorzystanych uprawnień terminowych możliwy jest jedynie w wyniku przestoju wszystkich kolei i wyciągów trwającego ponad 1 godzinę z przyczyn leżących po stronie ośrodka narciarskiego Skiarena Szrenica, z powodu przerwy w dostawie energii a także w wyniku wypadku lub choroby użytkownika karnetu uniemożliwiających korzystanie z urządzeń transportu linowego.
  3. W celu otrzymania zwrotu w związku z zaistnieniem wypadku lub choroby należy przedłożyć kopię protokołu wypadku stacji Ratownictwa Narciarskiego lub GOPR, albo zaświadczenie lekarskie. Zwrot taki można uzyskać w kasach.
  4. Zwrot niewykorzystanych uprawnień terminowych lub przejść udzielany jest w sposób proporcjonalny względem czasu ważności karnetu terminowego.
  5. Zwrot niewykorzystanych przejść jednorazowych udzielany jest za niewykorzystane przejścia jednorazowe.
  6. Kaucja nie podlega zwrotowi w wypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karnetu.
  7. Reklamacje uwzględniane są wyłącznie na podstawie dowodu zakupu -paragonu.
  8. Po użyciu karnetu terminowego w czytniku na bramce wejściowej reklamacje dotyczące rodzaju wydanego karnetu terminowego nie są uwzględniane.
 5. KONTROLA I SANKCJE ZA ZŁAMANIE REGULAMINU KORZYSTANIA Z KARNETU
  1. Podczas każdego przejścia przez bramkę wykonane są zdjęcia osoby korzystającej z karnetu. Zdjęcia używane są do celów kontrolnych.
  2. Posługiwanie się karnetem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku do celów kontrolnych oraz jego zapisanie w systemie kontroli dostępu przez okres ważności uprawnień znajdujących się na karnecie.
  3. Korzystanie z karnetu przez osobę nieuprawnioną i jej przejście przez bramki jest traktowane, jako próba wyłudzenia nieopłaconej usługi przewozu. Osobie takiej personel uniemożliwi dostęp do kolei lub wyciągu.
  4. Na życzenie personelu lub organów kontroli, należy okazać karnet. Odmowa okazania, skutkuje zablokowaniem możliwości korzystania z usługi przejazdu do czasu zweryfikowania karnetu.
  5. Każdy, kto złamie zasady i zapisy regulaminów obowiązujących na terenie ośrodka narciarskiego Skiarena Szrenica może zostać usunięty z terenu ośrodka przez uprawnionych pracowników ochrony. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen oraz niniejszego regulaminu.

§3 REGULAMIN PRZEWOZOWY

 1. Korzystanie z urządzeń transportu liniowego i tras narciarskich odbywa się w godzinach otwarcia stacji po jej dopuszczeniu do ruchu, na podstawie ważnego karnetu.
 2. Właściciel Skiarena Szrenica (Sudety Lift Sp. z o.o.) zobowiązany jest do przewozu według rozkładu jazdy jeżeli:
  • a. pasażer zastosował się do obowiązujących przepisów i warunków przewozu oraz poleceń wydanych przez pracowników Sudety Lift Sp. z o.o. mających na celu bezpieczeństwo i utrzymanie porządku.
  • b. przewóz nie został zakłócony z powodu okoliczności, które nastąpiły z przyczyn niezależnych od właściciela urządzeń transportu linowego.
 3. Przez przyczyny niezależne od właściciela kolei należy rozumieć przerwy w dostawie energii elektrycznej ze strony Zakładów Energetycznych oraz okoliczności uniemożliwiające bezpieczny przewóz pasażerów takie jak: wiatr, śnieżyca, ograniczona widoczność z powodu bardzo gęstej mgły, zagrożenie lawinowe, niebezpieczne powalenia drzewostanu.
 4. Do kontroli karnetów uprawnieni są wszyscy pracownicy spółki Sudety Lift Sp. z o.o.
 5. Za utracony lub celowo uszkodzony bilet nie wydaje się biletu zastępczego.
 6. Sudety Lift Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie dokonywania zwrotów wniesionych opłat, gdy do przejazdu nie doszło z zawinionych przyczyn leżących po stronie pasażera.
 7. Po usiłowaniu lub dokonaniu nadużycia wykorzystania biletu dla celów przejazdu podlega on unieważnieniu bez odszkodowania.
 8. Pasażer posiadający ważny karnet na przejazd ma prawo:
  • przejazdu kolejami i wyciągami narciarskimi w relacji zgodnej z wykupionym karnetem,
  • bezpłatnego przewozu bagażu ręcznego, sprzętu turystycznego lub sportowego jeśli przewóz taki będzie mógł być wykonany z zachowaniem reguł bezpieczeństwa, w szczególności przewożony przedmiot nie będzie wystawał poza skrajnię kolei linowej lub wyciągu narciarskiego.
 9. Pasażer jest zobowiązany:
  • posiadać ważny karnet na przejazd,
  • sprawdzić czy otrzymał właściwy karnet,
  • zachować karnet w czasie przewozu oraz podczas korzystania z tras narciarskich, okazywać go i wręczać na żądanie personelu,
  • nie odstępować karnetu osobom trzecim,
  • stosować się do niniejszego regulaminu, przepisów porządkowych i poleceń obsługi oraz znaków nakazu, zakazu lub piktogramów
 10. Karnet należy nosić w strefach kontrolnych tak by na żądanie mógł być okazywany do kontroli. Jeżeli karnet nie może być okazany lub znajduje się w stanie, który uniemożliwia stwierdzenie jego ważności należy wykupić nowy karnet.
 11. Podróżny, mimo posiadania ważnego karnetu, nie ma prawa żądać przewozu, jeśli jest on niemożliwy z powodu warunków atmosferycznych lub w przerwach między planowymi jazdami względnie, jeśli praca urządzeń transportu linowego jest niemożliwa z innych względów.
 12. Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających i substancji psychotropowych mają bezwzględny zakaz korzystania z urządzeń transportu liniowego oraz tras narciarskich.
 13. Jeżeli przejazd nie dojdzie do skutku z winy pasażera, nie może on występować z roszczeniem o zwrot opłaty za niewykorzystany czasookres, za wyjątkiem, kiedy pasażer nie mógł wykorzystać karnetu z powodu wypadku związanego z uprawianiem sportów zimowych na trasach udostępnionych przez Sudety Lift sp. z o.o.
 14. Po wypadkach związanych z uprawnianiem sportów zimowych w przypadku karnetów wielodniowych, następuje zwrot opłaty za niewykorzystany czasookres po przedłożeniu karnetu i zaświadczenia lekarskiego o kontuzji. Wysokość kwoty należnej do zwrotu zależna jest od rodzaju wykupionej taryfy.
 15. Towary lub bagaż podróżny nie są przyjmowane do przewozu.

§4 ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ TRANSPORTU LINIOWEGO

A. Wyciągi narciarskie typu orczykowego

 1. Pasażerowie powinni zachowywać się tak, aby nie powodować zagrożenia bezpieczeństwa eksploatacji wyciągu narciarskiego, pasażerów i osób trzecich oraz nie zakłócać porządku i przebiegu przejazdu.
 2. Przejazd uważa się za rozpoczęty, gdy karnet został skasowany w urządzeniu wejściowym (bramce) i podróżny wszedł na peron celem podczepienia się do wyciągu.
 3. Po przejściu bramki należy ustawić się w wyznaczonym miejscu podczepienia i poczekać na hol orczyka.
 4. Pasażerowie mogą podczepiać się tylko pod nadzorem pracownika obsługującego stację a w przypadku, kiedy życzą sobie pomocy przy podczepianiu powinni o tym fakcie poinformować.
 5. Kijki należy trzymać w jednej ręce.
 6. Należy jechać wyznaczonym śladem, nie wolno „slalomować” na trasie podjazdu.
 7. Nie wolno chwytać na trasie holi orczyków ani wyczepiać się na trasie podjazdu.
 8. Hol orczyka należy spokojnie wypuścić w oznaczonej szyldem strefie wysiadania
 9. Przy wysiadaniu należy opuścić peron górny w nakazanym kierunku.
 10. Nie wolno zatrzymywać się na peronie górnym (w miejscu wysiadania), należy go jak najszybciej opuścić.
 11. Wyciąg może być zatrzymany z powodu awarii lub złych warunków atmosferycznych.
 12. Po zatrzymaniu wyciągu w trakcie przejazdu, należy czekać na ponowne uruchomienie lub inne polecenia obsługi.

B. Koleje liniowe

 1. Pasażerowie powinni zachowywać się tak, aby nie powodować zagrożenia bezpieczeństwa eksploatacji kolei linowej, pasażerów i osób trzecich oraz nie zakłócać porządku i przebiegu przejazdu.
 2. Przejazd uważa się za rozpoczęty, gdy karnet został skasowany w urządzeniu wejściowym (bramce) i podróżny wszedł na peron celem zajęcia miejsca na krzesełku.
 3. Pasażerowie mogą zajmować miejsca na siedzeniach tylko pod nadzorem pracownika obsługującego stację a w przypadku, kiedy życzą sobie pomocy przy wsiadaniu lub wysiadaniu powinni o tym fakcie poinformować.
 4. Osoby niepełnosprawne, które nie są w stanie samodzielnie wsiąść na krzesło wyciągu i zsiąść z niego zgłaszają obsłudze wyciągu zamiar skorzystania z przewozu w celu zapewnienia tym osobom asekuracji przy wsiadaniu i wysiadaniu.
 5. Poręcz zamykającą krzesło należy zamknąć na siedzeniach w czasie rozpoczęcia podróży, a otworzyć ją tuż przed miejscem wysiadania, zgodnie z instrukcją pokazaną na tabliczce z opisem, uwzględniając w obu przypadkach bezpieczeństwo pasażerów.
 6. Zabrania się wsiadania na krzesełko z plecakiem na plecach.
 7. W czasie jazdy podręczny bagaż należy trzymać na kolanach. W zależności od warunków śniegowych właściciel kolei może zażądać by przejazd odbywał się z przypiętym zimowym sprzętem sportowym. Za taki sprzęt uważa się: m.in. narty, mono-narty, snowboard, swingboard, telemarknarty oraz buty śniegowe i rakiety śniegowe. Przy przewozie ze snowboardem lub swingboardem pasażer winien zająć miejsce na siedzeniu zewnętrznym.
 8. Osoby piesze przewożone są zarówno w górę jak i w dół kolejami linowymi Szrenica I, Szrenica II, natomiast pasażerowie z przypiętym do nóg zimowym sprzętem sportowym tylko w górę. Koleją linową Karkonosz – Express przewożeni są tylko w górę pasażerowie z przypiętym do nóg zimowym sprzętem sportowym.
 9. Kolej może być zatrzymana z powodu awarii lub złych warunków atmosferycznych. Po zatrzymaniu kolei, należy czekać na ponowne uruchomienie lub inne polecenia obsługi.
 10. Dzieci o wzroście poniżej 125 cm mogą być przewożone na krzesłach tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Osoba towarzysząca musi być w stanie i gotowości do udzielenia jadącemu dziecku koniecznej pomocy. Dzieci siadają na skrajnych siedziskach krzesełka
 11. Wszystkie luźno zwisające części garderoby oraz bagażu i sprzętu narciarskiego (sznurki, tasiemki itp.) należy zabezpieczyć przed zaczepieniem o elementy siedziska.
 12. Podczas przejazdu zabrania się:
  • Wchodzenia na peron oraz wsiadania na krzesełko bez zezwolenia obsługi,
  • Wsiadania i wysiadania poza miejscami do tego przeznaczonymi,
  • Wchodzenia na stacjach kolei do obiektów i pomieszczeń nie przeznaczonych do użytku publicznego,
  • Przechodzenia między krzesełkami,
  • Wychylania i kołysania na krzesełku,
  • Wyrzucania przedmiotów,
  • Wystawiania poza obrys krzesła przedmiotów podczas przejazdu,
  • Zeskakiwania i wstawania,
  • Palenia tytoniu.

§5 REGULAMIN NARCIARSKI ZASADY KORZYSTANIA Z NARCIARSKICH TERENÓW ZJAZDOWYCH SKIARENA SZRENICA

 1.  Osoba uprawiająca narciarstwo lub snowboard, do ukończenia 15 roku życia, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi obowiązana jest używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym. Wszyscy narciarze i snowboardziści zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych oraz czynnych trasach.
 2. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak: linie lasu, brzegi nasypów lub oznaczone siatkami, fladrami, znakami ograniczającymi – białe strzałki na tle określającym trudność trasy i innymi.
 3. Narciarze i snowboardziści powinni także spodziewać się i omijać na trasie inne przeszkody, takie jak: hydranty i armatki systemu zaśnieżania, lampy oświetleniowe i inne sztuczne przeszkody.
 4. Podczas jazdy wieczorowej i nocnej nakazuje się korzystanie wyłącznie z oświetlonych, czynnych tras.
 5. Osoby uprawiające narciarstwo i snowboarding obowiązane są do przestrzegania reguł bezpiecznego narciarstwa i snowboardingu, a w szczególności:
  • Zachowania się w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.
  • Zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
  • Wybierania takiego toru jazdy by uniknąć zdarzenia z innym zjeżdżającym, znajdującym się przed nim lub obok.
  • Wyprzedzania tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu wystarczającą przestrzeń dla wszystkich jego manewrów.
  • Wjeżdżania na trasę zjazdu lub po zatrzymaniu – ponownego ruszania, po uprzednim sprawdzaniu czy można to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.
  • Unikania zatrzymań na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to możliwe.
  • Podchodzenia lub schodzenia wyłącznie poza granicami trasy zjazdowej.
  • Przestrzegania znaków narciarskich umieszczonych na trasie zjazdowej.
  • W razie zauważenia wypadku, każdy kto znajdzie się w pobliżu, winien zabezpieczyć to miejsce i służyć poszkodowanemu pomocą.
  • Dostosować reguły poruszania się do poleceń służb ratunkowych lub technicznych.
  • Każdy uczestnik wypadku; sprawca, poszkodowany lub świadek jest zobowiązany podać służbom ratowniczym swoje dane osobowe.
 6.  Bezwzględnie wymagane jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, Kodeksem Narciarskim zawierającym obowiązujące na trasach narciarskich reguły ustalone przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS) oraz stosowanie tych zasad i reguł podczas korzystania z urządzeń transportu linowego i tras narciarskich.

§6 DZIAŁANIA RATOWNICZE

 1. Działania ratownicze prowadzone są przez: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Karkonoska oraz Karkonoską Grupę Ratownictwa Specjalistycznego.
 2. Zauważony wypadek należy zgłosić do ratownika dyżurnego lub obsługi.
 3. Telefony alarmowe:
  • 601 100 300 – GOPR
  • 511 230 210 – Karkonoska Grupa Ratownictwa Specjalistycznego
  • 985 – GOPR
  • 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 4. Osoby znajdujące się na stacjach kolei linowych, wyciągów narciarskich i trasach narciarskich mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu zespołom wykonującym działania ratownicze.

§7 POJAZDY SILNIKOWE

 1. Zabrania się wjazdu na narciarskie trasy zjazdowe wszelkich pojazdów silnikowych, za wyjątkiem:
  • Uprzywilejowanych pojazdów: służb ratowniczych, policji, służb ochrony przyrody – zaopatrzonych w sygnały świetlne w kolorze niebieskim i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.
  • Pojazdów obsługi stacji narciarskiej – wyposażonych w ostrzegawczą sygnalizację świetlną w kolorze żółtym oraz sygnalizację dźwiękową.
 2. Osoby znajdujące się na trasie zjazdowej mają obowiązek ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego przez ustąpienie mu pierwszeństwa przejazdu i dostosowanie się do poleceń osób obsługujących ten pojazd.

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Sudety Lift sp. z o.o. z siedzibą Polska, ul. Turystyczna 25a, 58-580 Szklarska Poręba.

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług (karnety
narciarskie)

 • a. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne od wykonania usługi.
 • b. Brak zgody na przetwarzanie danych skutkuje odmową wykonania usługi.
 • c. W razie konieczności dane mogą być udostępnione na podstawie przepisów prawa lub na podstawie innych umów powierzenia danych innym podmiotom.
 • d. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
 • e. Dane po ustaniu celu przetwarzania zostają trwale usunięte – zakończenie ważności karnetu lub inne przypadki opisane w regulaminie.
 • f. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 • g. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww danych do właściwego Urzędu Ochrony Danych.

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane w niektórych przypadkach

 • a. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; (art. 6 ust. d RODO)

3. Wszelkie pytania i uwagi  dot. przetwarzania i ochrony danych osobowych  w Sudety Lift sp. z o.o.  można wysyłać na adres e-mail : rodo@sudetylift.com.pl

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pasażer jest zobowiązany do zapoznania z warunkami panującymi na poszczególnych nartostradach przed zakupem biletu – tablica informacyjna w okolicy kas.
 2. Pasażer odpowiada za spowodowane uszkodzenia lub zanieczyszczenia obiektów i urządzeń.
 3. Pasażerowie oraz osoby korzystające ze stacji narciarskiej obowiązane są zapoznać się z wzorami stosowanymi na stacji znaków zakazu, nakazu oraz piktogramów.
 4. Spółka Sudety Lift Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków, kontuzji, urazów powstałych w trakcie korzystania z nartostrad oraz urządzeń transportu linowego u osób nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu.
 5. Funkcjonariusz policji, wykonujący czynności służbowe, ma prawo korzystać z urządzeń transportu linowego poza kolejnością.
 6. Zabrania się:
  • umieszczania ogłoszeń, reklam i napisów bez zezwolenia na terenie zarządzanym przez spółkę Sudety Lift Sp. z o.o.
  • handlu lub wykonywania innych usług bez zgody Sudety Lift Sp. z o.o.
 7. Naruszenie niniejszego regulaminu może spowodować skutki odpowiedzialności prawnej.
POL_Karkonoski_Park_Narodowy_Logo.svg

Uszanujmy piękno, przyrodę i majestat gór. Większość tras narciarskich i wyciągów znajduje się na obszarze chronionym Karkonoskiego Parku Narodowego. Oznacza to, że możemy się poruszać wyłącznie po szlakach i trasach do tego wyznaczonych. Nasza obecność w Parku wpływa na przyrodę i nasz stosunek do niej powinna cechować duża kultura. Podporządkowanie się wszelkim obowiązującym w Karkonoskim Parku Narodowym nakazom, to nasz obowiązek.